Εύκολα δείπνα

The Ultimate Full English Brekfast: Vegan + Healthy Edition ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ από: .⠀⠀⠀⠀⠀…

The Ultimate Full English Brekfast: Vegan + Healthy Edition 🍅🥬⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
by:myveganminimalist⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Find the recipe below ⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
INGREDIENTS (serves 2)⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
– 2 stems cherry tomatoes on the vine⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
– 3 veggie sausages (I chose Linda McCartney’s Vegetarian Sausages which are also vegan)⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
– 2 cups of kale⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
– 349g of silken tofu (I used firm silken tofu)⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
– 1 can of beans in tomato sauce (reduced salt)⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
– ½ can chickpeas⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
– 2 scallions (spring onions)⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
– Seasoning: Cajun spice mix, salt, black pepper, garlic powder, paprika⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
– Olive oil⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
INSTRUCTIONS⠀⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Pre-heat oven to 180°C (fan oven). Place sausages and cherry tomatoes on a baking tray. Season tomatoes with salt, black pepper and a tiny drizzle of olive oil (optional). Bake both for 15 minutes.⠀⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Steam kale over a boiling pan of water (or just boil). Make sure to season it with a generous pinch of salt.⠀⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Drain and press the tofu to remove all water. Heat up a non-stick pan and crumble up the tofu. Add plenty of seasoning – generous amounts of Cajun spice, black pepper and garlic. Gently cook on medium heat for approx. 10 minutes.⠀⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
In a separate pan warm up your beans in tomato sauce.⠀⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Serve with chopped up spring onions and chickpeas. ⠀⠀⁠⠀⁠⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Παγκόσμιο κίνημα vegan που συνδέει τους ανθρώπους🌍⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
❗️ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ… ⤵️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
____________________________________⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Κάντε μας tag για να εμφανιστείτε στη σελίδα μας και έχετε την ευκαιρία να εμφανιστείτε στο κανάλι μου στο Youtube 📸 (ΜΟΝΟ για συνταγές) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
forvegans_byvegans
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
( Δείτε το πρόσφατο βίντεο μου στο κανάλι μου στο YouTube ) – *Σύνδεσμος στο BIO* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⭐️ Μια φορά το χρόνο θα επιλέγουμε 100 άτομα από αυτήν τη σελίδα για το Ετήσιο Βέγκαν Βιβλίο Μαγειρικής μας. 🌱 Διαθέτει 100 συνταγές από 100 διαφορετικές χώρες φτιαγμένες από 100 άτομα. 🏅🔝🤩

Σχετικά Άρθρα

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή
elGreek